Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 Identiteit van Imadge Enterprises
Imadge Enterprises handelt onder de naam La Taurina gevestigd aan de Binderij 51, 1321 EG te ALMERE;
Telefoonnummer: 0682212122
E-mailadres: gym@la-taurina.nl
KvK-nummer: 66371163
Btw-identificatienummer: NL167432175B02

Artikel 3 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Imadge Enterprises en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Imadge Enterprises en consument. Door te bestellen in de webwinkel en/of een abonnement af te sluiten, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Het aanbod

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 De overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Imadge Enterprises. Imadge Enterprises is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wordt dit, met vermelding van reden, binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling kenbaar gemaakt.

Artikel 6 Prijzen

 1. Alle aanbiedingen van Imadge Enterprises zijn vrijblijvend. Imadge Enterprises behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
 2. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
 3. Imadge Enterprises kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7 Betalingen

 1. Betaling geschiedt te allen tijde vooraf.
 2. In het geval dat met Imadge Enterprises een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 3. Indien de consument zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt, zullen alle (buiten) gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, door Imadge Enterprises op de consument worden verhaald.
 4. In geval van niet-tijdige betaling is Imadge Enterprises bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

Artikel 8 Levering

 1. Imadge Enterprises verzendt zelf, dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst.
 2. Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht.
 3. Imadge Enterprises is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Evenmin geeft overschrijding van de levertijd de consument het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke door hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
  Levering in gedeelten in toegestaan.
 4. Aan de leveringsplicht van Imadge Enterprises is voldaan zodra de levering is aangeboden.
 5. In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadigding of teloorgang van de zending, geheel voor rekening van de consument.
 6. Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven. Het kan echter voorkomen dat kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen afwijken van de werkelijkheid.
 7. Imadge Enterprises is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. De artikelen blijven eigendom van Imadge Enterprises tot het volledige factuurbedrag is voldaan.

   

 2. De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 10 Herroepingsrecht

 1. Bij koop op afstand heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden, binnen 14 dagen na aflevering van het product, mits de producten niet zijn gedragen of anderszins zijn gebruikt.

   

 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het geleverde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Imadge Enterprises retourneren, conform de door Imadge Enterprises verstrekte instructies.
 3. De kosten voor retourzending komen voor rekening van de consument. Het op de juiste wijze ontvangen van het pakket door Imadge Enterprises komt voor rekening en risico van de consument.
 4. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Imadge Enterprises dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen aan de consument.

Artikel 11 Klachten

 1. Na ontvangst van het product dient de consument het product direct te controleren op eventuele gebreken. De gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk aan Imadge Enterprises gemeld te worden.

   

 2. Indien het bestelde product niet is geleverd of niet voldoet aan de omschrijving op de website, dient de consument Imadge Enterprises onmiddellijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
 3. De garantie vervalt wanneer de consument zonder overleg zelf heeft getracht het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.
 4. Imadge Enterprises streeft ernaar de klacht van de consument zo spoedig mogelijk en in overleg met de consument op te lossen.

Artikel 12 Overmacht

 1. In geval van overmacht is Imadge Enterprises niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

   

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 13 Toepasselijk recht

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Imadge Enterprises is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Huisregels